Algemene voorwaarden

Privacyverklaring en behandelingsovereenkomst.
Als je een afspraak maakt, ga je akkoord met de privacyverklaring en de behandelingsovereenkomst. Deze worden digitaal naar je toegestuurd en kun je ook digitaal accepteren.


Vertrouwelijkheid.
Als behandelend therapeut houd ik mij aan de RBCZ-beroepscode, ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Ik stel de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient, voor een goede behandeling, alle relevante informatie te overleggen aan mij. Indien van toepassing zal ik vooraf expliciet toestemming vragen aan de cliënt om vóór, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: huisarts, specialist, ouders, collega-therapeuten, waarnemer, anderen. Als behandelend therapeut mag de casus volledig geanonimiseerd besproken worden tijdens intercollegiale toetsing. De cliënt heeft recht tot inzage in zijn persoonlijk dossier.


Kosten behandeling.
De kosten van de behandeling staan vermeld op deze website en dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar de bankrekening van de praktijk. Op verzoek van de cliënt kan direct na het consult contant betaald worden in de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan ik de wettelijke rente in rekening brengen. Via de NVKH ben ik aangesloten bij een incassobureau.


Behandeling kinderen.
Volgens de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling toestemming van beide ouders/voogden vereist. Hiervoor wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten, die door beide ouders/voogden ondertekend dienen te worden.


Vergoeding zorgverzekeraars.
Omdat ik ben aangesloten bij de NVKH, worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. De cliënt informeert altijd zelf voorafgaand aan het consult bij de zorgverzekeraar over de vergoedingen. Als therapeut ben ik niet verantwoordelijk voor de declaraties en vergoedingen bij de zorgverzekeraar.


Afspraken afzeggen of niet verschijnen op de afspraak.
Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan telefonisch, via voicemail of per email. Bij afzeggingen binnen de 24 uur of niet verschijnen wordt de consulbedrag geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht.
Bij verhindering van de therapeut wordt de cliënt tijdig geïnformeerd en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.


Bereikbaarheid.
Het is altijd mogelijk om een voicemail in te spreken of een e-mailbericht te verzenden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen.
Ten tijde van vakanties is er een waarnemer voor vragen en spoedbehandelingen. Op de voicemail zijn naam en telefoonnummer van de waarnemer ingesproken.
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voor stellen een collega-therapeut in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de therapeut.


Aansprakelijkheid.
Via de beroepsvereniging NVKH heb ik een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot ene bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.


Reguliere behandeling.
Homeopathie kan naast een reguliere behandeling en/of regulier voorgeschreven medicatie toegepast worden. Het is cliënten niet toegestaan te stoppen met regulier voorgeschreven medicatie zonder toestemming van de voorschrijvende arts.