Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat,
een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener,
bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik zal mijn best doen om jouw privacy te waarborgen. Dat betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
Als je behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond
of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw
expliciete toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Zie hieronder bij privacy op de
zorgnota.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst
informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist.


Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan, naast de gegevens van mijn praktijk, de gegevens die
door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je
zorgverzekeraar.
• je naam, adres en woonplaats
• je geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopathisch
consult’ en ‘prestatiecode 24200’
• de kosten van het consult